PROJEKT 12 - Matouš Bulíř

Tento PROJEKT je zaměřen PROTI EU a její POLITICE, s důrazem na podporu naší NÁRODNÍ IDENTITY!

Symbolika EU na naších STÁTNÍCH RZ nás staví na úroveň jakéhosi PROTEKTORÁTU VELKOEVROPSKÉ ŘÍŠE. Proč na SPZ není obsažen nějaký NÁRODNÍ SYMBOL, jako to mají kupříkladu naši SLOVENŠTÍ BRATŘI?! Toto vše je jenom jedna z mnoha věcí, která odstraňuje naší NÁRODNÍ IDENTITU, protože ta v EU NENÍ a nikdy nebyla ŽÁDOUCÍ!
EVROPSKÁ UNIE nám čím dál tím více ukazuje, že ona je tím, kdo o nás ROZHODUJE!

Máte možnost ukázat kdo jste a čím se cítíte být…

ODMÍTNĚTE VOZIT ZNAK SUBJEKTU, KTERÝ JE POSTAVEN NA LIKVIDACI NÁRODNÍCH STÁTŮ!

Počet vozidel zapojených do PROJEKTU

0
0
0

CHCETE SE ZAPOJIT DO PROJEKTU I VY?

Tento PROJEKT běží již od roku 2015 a je to tedy můj nejdelší aktivní PROJEKT a zároveň jde o PROJEKT, do kterého se zapojilo rekordně nejvíce lidí.

JÁ sám tedy již od roku 2015 NEVOZÍM na žádném ze svých aut EUROUNIJNÍ symboliku a už jen a pouze ČESKÉHO LVA.

Je na každém z vás, jestli se přidá. Za sebe říkám, že bych jen těžko mohl vystupovat aktivně proti EU a zároveň se k ní hlásit, byť „pouze jen“ skrze její logo na své registrační značce…

12.2021

PRÁVNÍ KVALIFIKACE

1. Zákon o provozu na pozemních komunikacích upravuje přestupky ve vztahu k neumístění, zakrytí, úpravě či znečitelnění SPZ v ustanovení § 125c, odst. 1, písm. a). Použití „protiunijní“ samolepky není způsobilé k zakrytí či upravení SPZ do té míry, že by u SPZ byla znemožněna či podstatně ztížena její čitelnost, jak vyžaduje k naplnění formální stránky přestupku ustanovení § 125c, odst. 1, písm. a), bod 2. zákona o provozu na pozemních komunikacích. Zákon vyžaduje určitou kvalifikovanou formou „znečitelnění“, úprava SPZ prostřednictvím našeho přelepu tuto kvalifikovanou formu (znemožnění či podstatné ztížení čitelnosti SPZ) nenaplňuje.

2. Při výkladu daného ustanovení zákona se musíme ptát, co je jeho účelem, resp. co je účelem konkrétní ochranné normy. Ta zde spočívá v tom, aby vozidlo mohlo být v případě potřeby řádně identifikováno. V tom náš přelep v žádném případě nebrání. Hlavní markanty zůstávají, tedy modrý podklad a mezinárodní označení CZ. Ochrana znaku EU na SPZ dle našeho názoru není ochranným účelem normy (§ 125c, odst. 1, písm. a)  zákona o provozu na pozemních komunikacích). Dle našeho názoru nedojde k naplnění formálních znaků (stránky) tohoto přestupku.

3. Odkaz na vyhlášku o registraci vozidel zde nemá podle našeho názoru význam, resp. výše uvedený závěr nevyvrátí. Vyhláška upravuje pouze náležitosti SPZ, neupravuje skutkové podstaty přestupků. V úvahu by mohla hypoteticky připadat např. aplikace tzv. zbytkové působnosti spočívající v porušení či nesplnění povinnosti uložené částí prvou, hlavou druhou zákona o provozu na pozemních komunikacích (viz § 125c, odst. 1, písm. k) zákona). Zde se však hovoří o porušení povinnosti stanovené konkrétní hlavou zákona, nikoliv podzákonného právního předpisu. Část prvá, hlava druhá zákona o provozu na pozemních komunikacích náležitosti SPZ neupravuje, ani neodkazuje na žádný prováděcí právní předpis. Vyhláška o registraci vozidel, o kterou se opírá mluvčí policejního prezidenta, provádí zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, nikoliv zákon o provozu na pozemních komunikacích. Přelep nemůže dle našeho názoru vést ani k naplnění skutkových podstat podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (srov. zejména § 38, odst. 1, písm. c) a § 83, odst. 1, písm. k)), jelikož i zde je vyžadováno znemožnění identifikace vozidla, k čemuž náš přelep není způsobilý.

4. I kdyby snad někdo dospěl k závěru, že nalepení našeho přelepu na SPZ naplňuje tzv. formální znaky přestupku, nedojde dle našeho názoru k naplnění materiálních znaků přestupků (materiální znak = existence společenské škodlivosti daného jednání). Bez oné materiální stránky (společenské škodlivosti) se nemůže jednat o přestupek.

5. Dosud je stále v platnosti SPZ, která modrý EU pruh neobsahuje. A pokud tedy zákon uznává, že SPZ bez modrého pruhu je stejně způsobilá k provozu na pozemních komunikacích jako SPZ s modrým pruhem, neznamená to nic menšího, než že tento prvek (modrý pruh s náležitostmi) není pro čitelnost SPZ nikterak důležitý. A pokud tedy není součástí ztotožnění vozidla, je v důsledku jedno, co je na něm vyobrazeno.

6. Občané, kteří si nalepí na SPZ náš přelep, který nahrazuje znak EU ČESKÝM LVEM, tímto realizují ústavně garantovanou svoboda projevu (čl. 17 Listiny základních práv a svobod). Listina připouští omezení tohoto práva (které lze podle čl. 17, odst. 2 realizovat mj. i obrazem nebo jiným způsobem) pouze zákonem a za předpokladu, že je to v demokratické společnosti nezbytné, např. za účelem ochrany veřejné bezpečnosti, ochrany práv a svobod druhých, ochrany bezpečnosti státu apod. Je evidentní, že naše samolepka na SPZ tyto „statky ústavní povahy“ nenarušuje, a to dokonce ani onu veřejnou bezpečnost, jelikož přelep nebrání (ani podstatně neztěžuje) v identifikaci vozidla. Z čl. 17 Listiny základních práv a svobod explicitně vyplývá, že pokud se neprokáže, že dané omezení svobody projevu je v demokratické společnosti skutečně nezbytné, pak je takové omezení protiústavní. I kdyby  výše zmíněné právní předpisy umožňovaly dvojí výklad (jak někteří právníci naznačují), je vždy třeba volit přednostně ten výklad, který je v souladu s ústavním pořádkem (ústavně konformní výklad). Sankcionovat motoristy za nahrazení znaku EU na registrační značce by bylo protiústavní omezení svobody projevu. Tvrdí-li policie nebo jiné orgány veřejné moci opak, ať prokáží, že takovéto omezení svobody projevu je v demokratické společnosti nezbytné.

ZDROJ: Tomáš Grygar

A závěrem ještě přikládám odkaz na článek, ve kterém se hovoří o osvobozujícím rozsudku pro člověka, který nahradil původní SPZ „vyrobenou“, avšak ve stejných rozměrech a provedení. Soud tohoto muže osvobodil, poněvadž svým jednáním neztížil identifikaci vozidla! ODKAZ  

Nevýhoda práva v naší republice je ta, že ho lze velice snadno ohýbat a interpretovat tak, jak se vládnoucí „elitě“ zrovna hodí. Oficiální pohled na takto přelepenou SPZ je ten, že se jedná o přestupek, který by měla policie řešit a to případně i pokutou až do výše 2000,- – takto se k tomu vyjadřují pro-vládní, nebo vládní instituce. Realita je zatím taková, že dosud nepadla jediná pokuta, v rámci zpětných vazeb, které mám od lidí zapojených do tohoto projektu. (kontrol proběhlo už mnoho a mnoho desítek)

Je třeba si ale uvědomit, že ODPOR, KTERÝ JE SE SOUHLASEM TOHO, PROTI KOMU JE VEDEN, NENÍ ŽÁDNÝM ODPOREM
Můj názor je ten, že podle zákona není možné za toto udělit pokutu, ovšem neznamená to, že se o to někdy někdo nepokusí. Je to o odvaze každého z nás, zda se chceme nebo nechceme postavit na odpor totalitní EVROPSKÉ UNII s tím, že zároveň podpoříme i naší státnost znakem ČESKÉHO LVA na své značce.

Do tohoto PROJEKTU nikoho nenutím ani nepřemlouvám, je to o svobodném rozhodnutí každého ČESKÉHO člověka.

ZKUŠENOSTI TĚCH, CO JSOU DO PROJEKTU ZAPOJENÍ

MÉDIA

STRÁNKA PROJEKTU

NIKDO NEDĚLÁ VĚTŠÍ CHYBU NEŽ TEN, KDO NEDĚLÁ NIC V DOMNĚNÍ, ŽE TO MÁLO, CO UDĚLAT MŮŽE, NEMÁ SMYSL.